Język
Polityka zwrotów

POLITYKA ZWROTÓW

 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

7.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store@caliziastore.com lub też pisemnie na adres: ul. Ordona 12a/60, 01-237 Warszawa. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.

7.1.3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Konsumentowi Produktu niewadliwego i fabrycznie nowego.

7.1.4. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. Formularz reklamacji można pobrać w zakładce „Polityka zwrotów”. Formularz reklamacji jest również dostępny na życzenie klienta po uprzedniej prośbie wysłanej na adres e-mail sklepu: store@caliziastore.com. Produkt reklamowany powinien być odesłany do Sprzedawcy w stanie niezmienionym, tj. nieuszkodzonym i w oryginalnym opakowaniu.

7.1.5. Koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy ponosi Kupujący. W przypadku wymiany reklamowanego Produktu, koszty ponownej wysyłki do Kupującego, zgodne są z punktem 6. Regulaminu.

7.1.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres chyba, że Klient poda inny sposób.

7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store@caliziastore.com lub też pisemnie na adres: ul. Ordona 12a/60, 01-237 Warszawa.

7.2.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

7.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba, że Usługobiorca poda inny sposób.

 8. PRAWO ZWROTU PRODUKTU / PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 100 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. Ordona 12a/60, 01-237 Warszawa lub na adres mailowy: store@caliziastore.com.

8.2. Zwracając Produkt i odstępując od umowy należy dostarczyć Sprzedawcy zwracany Produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem zwrotu. Produkt powinien być odesłany do Sprzedawcy w stanie niezmienionym, tj. nieuszkodzonym i w oryginalnym opakowaniu. Formularz zwrotu można pobrać w zakładce „Polityka zwrotów”. Formularz zwrotu jest również dostępny na życzenie Klienta po uprzedniej prośbie wysłanej na adres e-mail sklepu: store@caliziastore.com.

8.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot kwoty do Usługobiorcy i towaru do Usługodawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia zwrotu przez Usługodawcę. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należy się ich zwrot na podane konto Konsumenta.

8.4. Koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy ponosi Kupujący. W przypadku rozwiązania umowy, koszty odesłania Produktu poniesione przez Kupującego zostaną przez Sprzedającego zwrócone na podane konto Konsumenta.

8.5. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego, chyba że Kupujący wskaże inny sposób.

8.6. Termin 100-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

 9. PRAWO WYMIANY PRODUKTU

9.1. Klient ma możliwość wymiany Produktu na inny Produkt dostępny w Sklepie Internetowym w terminie 100 dni, od dnia otrzymania przez Klienta Produktu, bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane na adres: ul. Ordona 12a/60, 01-237 Warszawa lub na adres mailowy: store@caliziastore.com.

9.2. Wymiana może zostać dokonana na inny Produkt o cechach określonych przez Klienta. W wypadku różnicy w cenie pomiędzy Produktem wymienianym, a tym, na który ma nastąpić wymiana, odpowiednio Klient będzie obowiązany do dopłaty różnicy albo Sprzedawca do jej zwrotu. Produkt wymieniany w tym trybie powinien być w stanie niezmienionym, tj. nieuszkodzonym i w oryginalnym opakowaniu. Klient proszony jest o odesłanie Produktu na adres: ul. Ordona 12a/60, 01-237 Warszawa.

9.3. Wymieniając Produkt należy dostarczyć Sprzedawcy wymieniany Produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem wymiany. Formularz wymiany można pobrać w zakładce „Polityka zwrotów”. Formularz wymiany jest również dostępny na życzenie Klienta po uprzedniej prośbie wysłanej na adres e-mail sklepu: store@caliziastore.com.

9.4. Koszt odesłania wymienianego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient. Koszt wysłania nowego Produktu do Klienta ponosi Sprzedawca. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić Produkt niezwłocznie, nie później niż terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wymienianego Produktu.
 

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU PRODUKTU / ODSTĄPIENIE OD UMOWY

POBIERZ FORMULARZ WYMIANY PRODUKTU

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTUdo góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl