Język
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CALIZIASTORE.COM

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4. REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH

5. METODY PŁATNOŚCI

6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8. PRAWO ZWROTU PRODUKTU / PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9. PRAWO WYMIANY PRODUKTU

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.caliziastore.com prowadzony jest przez firmę Milia Concept Adam Kalisiak z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Ordona 12a/60, 01-237 Warszawa); NIP: 701-005-38-00; REGON: 141821220; adres poczty elektronicznej: store@caliziastore.com.

1.2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, realizowane na indywidualne Zamówienie Klienta, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

1.3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że kontakt z obsługą sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00 pod adresem poczty elektronicznej: store@caliziastore.com.

1.4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy.

1.5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.6. Definicje:

1.6.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.6.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

1.6.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez akceptację Produktów w zakładce „Koszyk” oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.6.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.6.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.6.6. MOJE KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.6.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna o charakterze dystrybucyjnym, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

1.6.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.6.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.6.10. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.caliziastore.com.

1.6.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – firma Milia Concept Adam Kalisiak z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Ordona 12a/60, 01-237 Warszawa); NIP: 701-005-38-00; REGON: 141821220; adres poczty elektronicznej: store@caliziastore.com.

1.6.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.6.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.6.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

1.6.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Moje Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Moje Konto – korzystanie z Mojego Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie 3 kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) akceptacji Regulaminu. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej, hasło, imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj) i numer telefonu kontaktowego.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem zatwierdzenia „Do koszyka” pierwszego Produktu. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie 3 kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia, (2) zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu i (3) kliknięciu pola „Zapłać”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj) i numer telefonu kontaktowego (o ile Klient pozostaje niezalogowany). W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Klient składając Zamówienie wybiera również: rodzaj Produktu, rozmiar, ilość. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po spełnieniu łącznie 3 kolejnych kroków – (1) po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz (2) akceptacji poprzez kliknięcie koperty.

2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

2.3. Moje Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.

2.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.4.1. Urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

2.4.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.4.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 16.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 15.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 21.0.0 i wyższej.

2.4.4. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280x720.

2.4.5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.6. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.7. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN). W każdym przypadku cena zawiera podatek VAT i koszt dostawy.

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień.

3.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

3.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4.3. Po złożeniu Zamówienia Klient zobowiązuje się wpłacić określoną ilość środków pieniężnych na konto Usługodawcy według metod płatności wskazanych w pkt. 5 Regulaminu.

3.4.4. W przypadku braku zapłaty za Zamówienie w ciągu 5 dni od daty jego złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2., a także poprzez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 4. REGULAMIN KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH

4.1. Bony podarunkowe mają ważność 3 miesięcy od daty ich zakupu. Przez ten okres obdarowany może zrealizować bon podarunkowy w Sklepie Internetowym. Po przekroczeniu terminu 3 miesięcy bon podarunkowy ulega przepadkowi.

4.2. Wartość wybranego Produktu nie może być niższa niż wartość bonu podarunkowego. Nie zwraca się różnic powstałych w wyniku wybrania przez obdarowanego Produktu tańszego.

4.3. Bon podarunkowy można wykorzystać dokonując zakupu Produktu na stronie sklepu www.caliziastore.com równej wartości bonu lub wyższej. W przypadku, gdy kwota Zamówienia jest wyższa niż wartość bonu podarunkowego, wówczas powstała różnica powinna zostać dopłacona przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

4.4. Bony podarunkowe nie podlegają zwrotowi.

 5. METODY PŁATNOŚCI

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności:

5.1.1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy (Idea Bank, numer rachunku: 43 1950 0001 2006 0840 2437 0002).

5.1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal – możliwe metody płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Metody płatności” oraz na stronie internetowej http://www.paypal.com.

5.1.3. W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia.

5.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayPal.com.

5.3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349).

 6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6.1. Sprzedawca udostępnia dostawę Produktu za pośrednictwem przesyłki kurierskiej oraz odbioru osobistego w paczkomatach InPost.

6.2. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na terytorium całego świata.

6.3. Koszty dostawy na i poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ponoszone są przez Klienta.

6.4. Maksymalny termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

7.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store@caliziastore.com lub też pisemnie na adres: ul. Ordona 12a/60, 01-237 Warszawa. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.

7.1.3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Konsumentowi Produktu niewadliwego i fabrycznie nowego.

7.1.4. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. Formularz reklamacji można pobrać w zakładce „Polityka zwrotów”. Formularz reklamacji jest również dostępny na życzenie klienta po uprzedniej prośbie wysłanej na adres e-mail sklepu: store@caliziastore.com. Produkt reklamowany powinien być odesłany do Sprzedawcy w stanie niezmienionym, tj. nieuszkodzonym i w oryginalnym opakowaniu.

7.1.5. Koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy ponosi Kupujący. W przypadku wymiany reklamowanego Produktu, koszty ponownej wysyłki do Kupującego, zgodne są z punktem 6. Regulaminu.

7.1.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres chyba, że Klient poda inny sposób.

7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store@caliziastore.com lub też pisemnie na adres: ul. Ordona 12a/60, 01-237 Warszawa.

7.2.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

7.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba, że Usługobiorca poda inny sposób.

 8. PRAWO ZWROTU PRODUKTU / PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 100 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. Ordona 12a/60, 01-237 Warszawa lub na adres mailowy: store@caliziastore.com.

8.2. Zwracając Produkt i odstępując od umowy należy dostarczyć Sprzedawcy zwracany Produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem zwrotu. Produkt powinien być odesłany do Sprzedawcy w stanie niezmienionym, tj. nieuszkodzonym i w oryginalnym opakowaniu. Formularz zwrotu można pobrać w zakładce „Polityka zwrotów”. Formularz zwrotu jest również dostępny na życzenie Klienta po uprzedniej prośbie wysłanej na adres e-mail sklepu: store@caliziastore.com.

8.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot kwoty do Usługobiorcy i towaru do Usługodawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia zwrotu przez Usługodawcę. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należy się ich zwrot na podane konto Konsumenta.

8.4. Koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy ponosi Kupujący. W przypadku rozwiązania umowy, koszty odesłania Produktu poniesione przez Kupującego zostaną przez Sprzedającego zwrócone na podane konto Konsumenta.

8.5. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego, chyba że Kupujący wskaże inny sposób.

8.6. Termin 100-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

 9. PRAWO WYMIANY PRODUKTU

9.1. Klient ma możliwość wymiany Produktu na inny Produkt dostępny w Sklepie Internetowym w terminie 100 dni od dnia otrzymania przez Klienta Produktu, bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane na adres: ul. Ordona 12a/60, 01-237 Warszawa lub na adres mailowy: store@caliziastore.com.

9.2. Wymiana może zostać dokonana na inny Produkt o cechach określonych przez Klienta. W wypadku różnicy w cenie pomiędzy Produktem wymienianym, a tym, na który ma nastąpić wymiana, odpowiednio Klient będzie obowiązany do dopłaty różnicy albo Sprzedawca do jej zwrotu. Produkt wymieniany w tym trybie powinien być w stanie niezmienionym, tj. nieuszkodzonym i w oryginalnym opakowaniu. Klient proszony jest o odesłanie Produktu na adres: ul. Ordona 12a/60, 01-237 Warszawa.

9.3. Wymieniając Produkt należy dostarczyć Sprzedawcy wymieniany Produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem wymiany. Formularz wymiany można pobrać w zakładce „Polityka zwrotów”. Formularz wymiany jest również dostępny na życzenie Klienta po uprzedniej prośbie wysłanej na adres e-mail sklepu: store@caliziastore.com.

9.4. Koszt odesłania wymienianego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient. Koszt wysłania nowego Produktu do Klienta ponosi Sprzedawca. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić Produkt niezwłocznie, nie później niż terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wymienianego Produktu.

 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących jednocześnie konsumentami.

10.2. W wypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami Sprzedawca zachowuje metody płatności jak w pkt. 5 Regulaminu.

10.3. W przypadku wysokiego wolumenu Zamówienia złożonego przez Klientów niebędących jednocześnie konsumentami, zmianie może ulec termin dostawy wymieniony w pkt. 6 Regulaminu. Koszty i sposoby dostawy nie ulegają zmianie.

10.4. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.

10.5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego jednocześnie konsumentem.

 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:

11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2.2. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

11.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl